நடந்தாய் வாழி காவேரி.
 • Silappadhikaram - Pukarkkaandam

  Kovalan and Madhavi bathing in Cauvery Sangamam ( Can't say whether this is a refernce to Aadip perukku - Hence please only consider the beautiful song alone)


  திங்கள் மாலை வெண்குடையான்
  சென்னி செங்கோல் அதுஒச்சிக்
  கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும்
  புலவாய் வாழி காவேரி.
  கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும்
  புலவாது ஒழிதல் கயல்கண்ணாய்.
  மங்கை மாதர் பெருங்கற்புஎன்று
  அறிந்தேன் வாழி காவேரி.
  2


  மன்னும் மாலை வெண்குடையான்
  வளையாச் செங்கோல் அதுஓச்சிக்
  கன்னி தன்னைப் புணர்ந்தாலும்
  புலவாய் வாழி காவேரி.
  கன்னி தன்னைப் புணர்ந்தாலும்
  புலவாது ஒழிதல் கயல்கண்ணாய்.
  மன்னும் மாதர் பெருங்கற்புஎன்று
  அறிந்தேன் வாழி காவேரி.
  3


  உழவர் ஓதை மதகுஓதை
  உடைநீர் ஓதை தண்பதங்கொள்
  விழவர் ஓதை சிறந்துஆர்ப்ப
  நடந்தாய் வாழி காவேரி.
  விழவர் ஓதை சிறந்துஆர்ப்ப
  நடந்த எல்லாம் வாய்காவா
  மழவர் ஓதை வளவன்தன்
  வளனே வாழி காவேரி
 • Adiperukku Vazthukal
 • Salil Chaudry set music for this song and was rendered once by Jesudoss and
  then by Susheela. It was recorded for a film called Karumbu, unfortunately
  the film never got released. The song is available on the net, good one.

  Kanal Vari - is the climax for silapathigaram. The event post this is just a
  conclusion of the epic.
 • In the movie Agathiyar - Seergali Govindarajan sings a song. Only the first line is
  Nadanthai Vaazhi Cauvery" rest is modern
  The story of Cauvery coming from Agasthya's Kamandaloo is also mentioned is
  either Silambu or Manimekalai. ( The line is something like Karakam kavizh..) any
  one remembers?
 • It is in Manimekalai:

  செங்கதிர்ச் செல்வன் திருக் குலம் விளக்கும்
  கஞ்ச வேட்கையின் காந்த மன் வேண்ட
  00-010


  அமர முனிவன் அகத்தியன் தனாது
  கரகம் கவிழ்த்த காவிரிப் பாவை

  செங்கதிர்ச் செல்வன்: Sun God
  திருக் குலம் - His Decendants - meaning Cholas. So traditionally Cholas were believed to have been Sooryavamsis. This is much much earlier to Anbil plates.
  The story of Vinayaga coming in the form of a crow and releasing Cauvery from the Kamandal of Agasthya - Also an older story - thet too in a Bhudhist Text

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters