Karthigai Deepam in Tamilnadu - One of the Oldest celebrations
 • Karthigai Deepam. One of the oldest festival celebrated by Tamils.

  1. Agananooru 141 by Nakkeerar describes-

  அம்ம வாழி, தோழி ! கைம்மிகக் .....
  ....மதி நிறைந்து,
  அறுமீன் சேறும் அகல்இருள் நடுநாள்:
  மறுகுவிளக் குறுத்து, மாலை தூக்கிப்,
  பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய

  Madhi Niraindhu - Full Moon, Aru meen - The star which is an union of six ( Indian knew that the star is actually a union of 6
  stars) ie Karthigai - Serum - join together ie on When the star
  Karthigai joins with full moon, When the entire village light the street with lamps and decorate with garlands and the old village celebrates, your
  thalaivan will join us.

  2. Natrinai song 202 refers as under:

  பாலை - பாலை பாடிய பெருங் கடுங்கோ

  புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங் கோட்டு
  ஒலி பல் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து
  வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு
  மடப் பிடி தழீஇய தடக் கை வேழம்
  தேன் செய் பெருங் கிளை இரிய வேங்கைப்
  பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும்
  மா மலை விடரகம் கவைஇ காண்வர
  கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை
  அறுமீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள்
  செல் சுடர் நெடுங் கொடி போல
  பல் பூங்
  கோங்கம் அணிந்த காடே

  Meaning -Like the line of Lamps kept in themonth suitable for doing good deeds named after Arumeen ( Karthigai)


  3. Kar Narppathu song 25 - Describes the lighting of lamps on Karthigai day -

  தோழி தலைமகட்குப் பருவங்காட்டி வற்புறுத்தது

  நலமிகு கார்த்திகை நாட்டவ ரிட்ட
  தலைநாள் விளக்கிற் றகையுடைய வாகிப்
  புலமெலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி@
  தூதொடு வந்த மழை.


  4. Kalavazhi Narpathu song 17 mentions Karthigai Deepam as

  ஆர்ப்பெழுந்த ஞாட்பினு ளாளா ளெதிர்த்தோடித்
  தாக்கி யெறிதா வீழ்தரு மொண்குருதி
  கார்த்திகைச் சாற்றிற் கழிவிளக்கைப் போன்றனவே@
  ஆர்த்தம ரட்ட களத்து.
  விளக்குப்போன்றனவே

  Meaning - The drops of blood oozing from the soldiers resembled the line of bright lamps kept on Karthigai day.

  5. Seevaga Sinthamani on the customs of lightingthe Karthigaideepam on hill as குன்றிற் கார்த்திகை விளக்கிட்டன்ன

  6. Sambandar describes the Karthigai deepam festival in Mylapore:

  வளைக்கை மடநல்லார் மாமயிலை வண்மறுகில்
  துளக்கில் கபாலீச் சரத்தான்தொல் கார்த்திகைநாள்
  தளத்தேந் திளமுலையார் தையலார் கொண்டாடும்
  விளக்கீடு காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்.

  Some people say the following Pazhamozhi
  nanooru song also refers the custom of lighting a lamp atop the hill.

  கன்றி முதிர்ந்த
  கழியப்பன் னாள்செயினும்

  ஒன்றும் சிறியார்கண் என்றானும் - தோன்றாதாம்

  ஒன்றாய் விடினும் உயர்ந்தார்ப் படுங்குற்றம்

  'குன்றின்மேல் இட்ட விளக்கு'.


  In fact women were named as Karthigai in Tamilnadu. Silambu - Maduraikkandam - Madurapuri deivam tells Kannagi the story of Varthigan

  படுபொருள் வௌவிய பார்ப்பா னிவனென
  இடுசிறைக் கோட்டத் திட்டன ராக
  வார்த்திகன் மனைவி கார்த்திகை என்போள்
  அலந்தனள் ஏங்கி அழுதனள் நிலத்தில்
  105


  புலந்தனள் புரண்டனள் பொங்கினள்

  This festival is celebrated in the same fashion 1800 years earlier also.

  Is Karthigai Vilakkeedu is a function celebrated only in Tamilnadu?

  No, The function is celebrated in the same fashion in Varanasi and called Dev Deepavali.

  http://www.riiti.com/2007-11-ganga_mahaotsav_and_dev_deepavali_in_varanasi.html

  http://www.varanasicity.com/dev-deepavali.html

  As discussed during the debate on Nandas - There seems to be some connection with Varanasi.

  A Tamil function in Varanasi. A Varanasi function is celebrated in TN? Can you guess what?
 • what is the Varanasi function celebrated in TN? Guess.
 • I'll mention that the constellation honored is the Pleiaides.
  kathie
 • தீபாவளி??!!
 • Shankar,
  As usual an excellent post. Keep it up.
 • Shri Shankar

  I am becoming fan of yours. Earlier excellent serial posts on ramayana and now on karthigai deepam.

  Kindly consider putting up these things in a blog or atleast as an article somewhere in the web, so that these gems can be shared with our friends.

  Raman.P
  http://ramanchennai.wordpress.com
 • Sir,

  I am only a compiler. Compiling various facts and details from various sources.

  Mu.Raghava Iyengar had touched many literary evidences on Ramayana earlier. I could not take xerox from the owner of the book - but noted the points. More will come.

  I understand that one copy is in Thiru Vi Ka Library. Will try to get that and post.

  Ramayanam will continue with more details.

  There are many senior legends in the group.

  During the discussions on Koliyanur Valisvaram dwarapalaka - Kathy madam pointed out that it is early Chola. There was no evidence at that time. But just by looking the image madam confirmed that it is early chola. Now we are getting more details on Aditya temple surrounding that place.

  There are many such people in the group.

  We will rework Ramayanam once the entire series is over, debate them and compile and bring in a book/e book form.
 • YES to certain extend .- can you elaborate that. There is a fine difference between what we celebrate and deepavali.
 • dear Sankar,
  that was just a guess, don't take my word as authoritative.
  kathie
 • Here is Akananuru poem mentioning about Karthigai 2000 years ago.
  http://karkanirka.wordpress.com/2009/06/14/akam_11/

  Vairam
 • vanakkam Raman sir,

  Long time no see. how are you
 • Nalam Vijay. I see you daily in the form of poetryinstone.in.

  Raman.P
  http://ramanchennai.wordpress.com
 • Karthigai in Thiruvannamalai.

  There are some epigraphs. Thiruvannamalai has epigraphs from the period of Nandhivarman III - 863 AD.

  During the period Rajendra I, 1034 - one Pandi Udaya Divakaran of Cholanadu made a contribution for the food offering to lord when he is on procession ( ezhundharulumbodhu) on Karthigai festival and also for offering food to sanyasis during karthigai festival.

  In Rajadhiraja period - AD 1050, one Arangan Aravanaiyan ( what a beautiful name) alias valavadikara muvenda velalan made an endowment for sandal paste to the god on the occasion of "sandadal" during Karthigai month Karthigai festival and for doopam on the same day.

  Intrestingly during Kulothunga III period there is a mention of " Pon veyndha" to the temple. Looks Thiruvannamalai once had a Golden Vimanam.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters